Algemene voorwaarden & Privacyverklaring

Algemeen

In 2019 is door het Nutriënten Management Instituut (NMI) een Bodemlezer ontwikkeld waarmee eenvoudig allerlei bestaande analyserapporten van agrarische laboratoria kunnen worden ingelezen. Dit is allereerst ontwikkeld voor intern gebruik. Omdat meer en meer organisaties die met boeren samenwerken er tegenaan lopen dat er grote diversiteit betstaat tussen rapporten en het verzamelen van data voor studiegroepen veel handwerk kost, stelt het NMI deze tool graag beschikbaar voor derden. Omdat het NMI het rekenhart van deze tool frequent update, kunnen gebruikers toegang krijgen tot dit rekenhart via een online applicatie, te bereiken via: blz.nmi-agro.nl

Omdat hiermee ook bodemgegevens met het NMI gedeeld worden, en wij het belangrijk vinden dat gegevens van agrarische ondernemers niet voor een verkeerd doel worden gebruikt, hebben we een privacyverklaring opgesteld. Deze verklaring maakt duidelijk voor welk doel de gedeelde bodemgegevens door ons worden gebruikt, en of andere partijen toegang krijgen tot deze data.

Het NMI is verantwoordelijk voor de verwerking van bodemdata en persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hieronder vindt u de contactgegevens van het NMI.

Nutriënten Management Instituut BV
Nieuwe Kanaal 7c 6709 PA Wageningen

Verwerking van persoonsgegevens

Het NMI verwerkt uw persoonsgegevens bij de Bodemlezer-applicatie doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Adresgegevens van de eigenaar van een bodemanalyseformulier
• IP-adres
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• Internetbrowser en apparaat type

Het NMI verwerkt uw persoonsgegevens voor het volgende doel:
• Verbetering van de applicatie
• Uw adresgegevens worden gebruikt voor de ontwikkeling van landelijke kaarten van perceelskenmerken om daarmee het landbouwkundig onderzoek te verbeteren en maatwerk mogelijk te maken.

Verwerking van bodemgegevens

Het NMI verzamelt bij het gebruik van de applicatie ook niet-persoonlijke gegevens. De ingestuurde bodemanalyseverslagen worden als pdf opgeslagen en de meetgegevens op het formulier worden verwerkt om zo de gegevens aan u terug te sturen als een te bewerken csv-bestand. Dit gebeurt om de Bodemlezer-applicatie verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Ook worden de bodemanalyses (overigens zonder persoonlijke gegevens) opgenomen in het NMI Agrarisch Bodem Archief Nederland. Op basis van dit Bodem Archief ontwikkelt het NMI ruimtelijke bodemkaarten met een hoge nauwkeurigheid om daarmee inzichten op te doen over de huidige kwaliteit van de landbouwbodem, de ontwikkelingen in de kwaliteit ervan te monitoren en om gericht te werken aan innovatief landbouwkundig onderzoek dat de agrarische sector vooruithelpt. De bodemkaarten van het NMI zijn en blijven overigens bewerkte producten, en de informatie op deze kaarten zijn nooit herleidbaar tot een individuele meting op een agrarisch perceel. Daarnaast gebruikt het NMI de bewerkte gegevens in haar eigen applicaties om het gebruik ervan voor boeren te vereenvoudigen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Het NMI neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen bij de Bodemlezer-applicatie besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van het NMI) tussen zit.

Bewaring

Verzamelde bodemgegevens blijven onderdeel van het NMI Agrarisch Bodem Archief Nederland.

Delen met derden

Het NMI verkoopt uw gegevens uit de Bodemlezer-applicatie (dan wel de aangeleverde bodemdata) niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens kunnen gebruikt worden voor analyses en publicaties van het NMI. Deze gegevens zullen dan altijd worden geaggregeerd / geanonimiseerd zodat deze niet te herleiden zijn tot individuele gebruikers.

Gebruik van Cookies

Het NMI gebruikt voor de Bodemlezer-applicatie alleen technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. U kunt dit ook hier aanpassen. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het consortium en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. We willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

Het NMI neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via .